Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Tìm việc và Ứng tuyển | Thư giới thiệu

Thư xin việc | Résumé/CV | Thư giới thiệu

Thư giới thiệu - Đầu thư

Dear Sir,
관계자님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Madam,
관계자님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Sir / Madam,
관계자님께 드립니다.
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Dear Sirs,
관계자분들께 드립니다.
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
To whom it may concern,
관계자분(들)께 드립니다.
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Dear Mr. Smith,
김철수님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Mrs. Smith,
최수경님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Miss Smith,
최수경님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Ms. Smith,
최수경님께 드립니다.
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
I am delighted to be called upon as a reference for…
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
I first became acquainted with...in..., when he joined...
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Trình bày cụ thể mối liên hệ công tác giữa người viết thư và người được giới thiệu
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Trình bày cụ thể mối liên hệ công tác giữa người viết thư và người được giới thiệu
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Trình bày cụ thể mối liên hệ công tác giữa người viết thư và người được giới thiệu
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Trình bày cụ thể mối liên hệ công tác giữa người viết thư và người được giới thiệu
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
Câu mở đầu để giới thiệu khái quát rằng người viết từng làm việc với người được giới thiệu và rất hài lòng

Thư giới thiệu - Kĩ năng

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Miêu tả một phẩm chất tích cực của ứng viên
...distinguished himself / herself by…
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
Giới thiệu các thế mạnh của ứng viên
His / her greatest talent is / lies in…
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Giới thiệu các thế mạnh chủ yếu của ứng viên
He / she is a creative problem-solver.
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Thể hiện rằng ứng viên sẵn sàng đảm nhiệm và giải quyết các thử thách trong công việc
He / she has a broad range of skills.
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Thể hiện rằng ứng viên có nhiều kĩ năng toàn diện
He / she communicates his / her ideas clearly.
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Tán dương kĩ năng giao tiếp của ứng viên
He / she handles responsibility well.
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Miêu tả ứng viên có khả năng quản lý một đội/dự án tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Đề cập tới một khả năng nào đó của ứng viên
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Tán dương sự sắc sảo và nhanh nhẹn của ứng viên
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Đưa ra chi tiết mô tả cụ thể về một khả năng nào đó của ứng viên
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Nhấn mạnh thế mạnh lớn nhất của ứng viên
He / she always takes an active role in… .
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Thể hiện rằng ứng viên rất tích cực, xông xáo trong công việc
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
Tán dương sự sắc sảo và nhanh nhẹn của ứng viên

Thư giới thiệu - Mô tả trách nhiệm công việc

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Nói rõ các nhiệm vụ ứng viên từng đảm nhiệm
His / her main responsibilities were…
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Liệt kê các nhiệm vụ công việc mà ứng viên từng đảm nhận
His / her weekly tasks involved…
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Liệt kê các nhiệm vụ hàng tuần mà ứng viên từng làm

Thư giới thiệu - Đánh giá

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Đưa ra nhận xét tích cực
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Đưa ra nhận xét tích cực
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Đưa ra nhận xét tích cực
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
Đưa ra nhận xét tích cực
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Đưa ra nhận xét tiêu cực
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Đưa ra các lý do cụ thể để tiến cử ứng viên cho một ví trí nào đó. Đây là một cách đánh giá rất tích cực

Thư giới thiệu - Kết thư

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu tích cực
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu rất tích cực
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu rất tích cực
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu vô cùng tích cực
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu vô cùng tích cực
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu vô cùng tích cực
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu vô cùng tích cực
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu vô cùng tích cực
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Dùng để kết thúc khi người viết không chắc chắn ứng viên phù hợp với công việc họ ứng tuyển
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu tích cực
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Dùng để kết thúc một lá thư giới thiệu tích cực