Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Tài liệu

Tài liệu - Tổng quát

Where can I find the form for ____ ?
Hỏi tìm mẫu đơn đăng kí ở đâu
When was your [document] issued?
Hỏi khi nào thì tài liệu được ban hành
Where was your [document] issued?
Hỏi một tài liệu được ban hành ở đâu
When does your ID expire?
Hỏi khi nào giấy căn cước (CMND) hết hạn
Could you help me fill out the form?
Hỏi nhờ ai đó giúp bạn điền mẫu đơn
What documents should I bring for __________ ?
Hỏi xem những bạn cần mang những tài liệu gì
To apply for [document], you must provide at least_______.
Nói rõ bạn cần những gì để đăng kí một loại tài liệu
My [document] has been stolen.
Nêu rõ rằng một trong những tài liệu của bạn đã bị mất cắp
I am completing this application on behalf of _____ .
Nêu rõ rằng bạn đang đăng kí hộ một người khác
The information is confidential.
Nêu rõ rằng thông tin là bí mật và sẽ không bị bật mí cho bên thứ ba
Can you give me a receipt for this application?
Hỏi xem bạn có thể có hóa đơn cho việc đăng kí này hay không

Tài liệu - Thông tin cá nhân

What is your name?
Hỏi tên một ai đó
Could you please tell me your place and date of birth?
Hỏi nơi ở và ngày sinh của ai đó
Where do you live?
Hỏi một ai đó sống ở đâu
What is your address?
Hỏi địa chỉ nhà của ai đó
What is your citizenship?
Hỏi quốc tịch của ai đó
When did you arrive in [country]?
Hỏi khi nào thì một người đến một nước nào đó
Could you please show me your ID?
Hỏi một người đưa giấy căn cước (CMND) của họ

Tài liệu - Tình trạng hôn nhân

My marital status is ___________.
Nêu rõ tình trạng hôn nhân của bạn
single
Tình trạng hôn nhân
married
Tình trạng hôn nhân
separated
Tình trạng hôn nhân
divorced
Tình trạng hôn nhân
cohabiting
Tình trạng hôn nhân
in a civil union
Tình trạng hôn nhân
unmarried partners
Tình trạng hôn nhân
in a domestic partnership
Tình trạng hôn nhân
widowed
Tình trạng hôn nhân
Do you have children?
Hỏi xem ai đó đã có con chưa
Do you have dependents living with you?
Hỏi ai đó có hỗ trợ tài chính cho những người sống cùng họ không
I would like to reunite with my family.
Nói rõ mong muốn được đoàn tụ gia đình của bạn

Tài liệu - Đăng kí ở thành phố

I would like to register in the city.
Nõi rõ bạn muốn đăng kí ở thành phố này
What documents shall I bring?
Hỏi xem bạn cần mang những tài liệu gì
Are there any registration fees?
Hỏi xem đăng kí có mất phí hay không
I am here for the domicile registration.
Nói rằng bạn ở đây để đăng kí chỗ ở
I would like to apply for a good conduct certificate.
Nói rằng bạn muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
I would like to apply for a residence permit.
Nói rõ bạn muốn đăng kí giấy tạm trú

Tài liệu - Bảo hiểm sức khỏe

I would like to ask some questions about the health insurance.
Nói rằng bạn có một số câu hỏi về bảo hiểm y tế
Do I need private health insurance?
Hỏi xem bạn có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không
What is covered by the health insurance?
Hỏi về những gì bao gồm trong bảo hiểm
Hospital fees
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Specialists' fees
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Diagnostic tests
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Surgical procedures
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Psychiatric treatment
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Dental treatments
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe
Eye care treatment
Ví dụ về những gì bao gồm trong bảo hiểm sức khỏe

Tài liệu - Thị thực

Why are you requesting the entry visa?
Hỏi tại sao ai đó yêu cầu thị thực nhập cảnh
Do I need a visa to visit [country]?
Hỏi xem bạn có cần visa để vào một quốc gia hay không
How can I extend my visa?
Hỏi xem làm thế nào để gia hạn thị thực
Why has my visa application been rejected?
Hỏi tại sao đơn đăng kí thị thực của bạn bị từ chối
Can I apply to become a permanent resident?
Hỏi xem bạn có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú của một quốc gia

Tài liệu - Lái xe

Do I have to change the license plate of my car?
Hỏi xem bạn có phải thay đổi biển số xe của mình hay không, trong trường hợp bạn mang nó từ nước của bạn
I would like to register my vehicle.
Nói rằng bạn muốn đăng kí xe
Is my driving licence valid here?
Hỏi xem bằng lái xe của bạn có hiệu lực hay không
I would like to apply for a provisional driving license.
Đăng kí một bằng lái xe tạm thời
I would like to book my __________.
Nói rằng bạn muốn đăng kí kì thi lấy bằng lái xe
theory test
Loại kì thi
driving test
Loại kì thi
I would like to change the ____________on my driving license.
Nói rằng bạn muốn thay đổi một số chi tiết trên bằng lái xe của bạn
address
Điều bạn muốn thay đổi
name
Điều bạn muốn thay đổi
photo
Điều bạn muốn thay đổi
I would like to add higher categories to my driving license.
Nói rằng bạn muốn thêm hạng mục cao hơn trên bằng lái xe của mình
I would like to renew my driving license.
Nói rằng bạn muốn làm mới bằng lái xe của mình
I would like to replace a ___________ driving license.
Nói rằng tôi muốn thay bằng lái xe của mình
lost
Phát hành bằng lái xe
stolen
Phát hành bằng lái xe
damaged
Phát hành bằng lái xe
I would like to appeal my license suspension.
Nói rằng bạn muốn khiếu nại việc bị cấm lái xe

Tài liệu - Quyền công dân

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Nói rằng bạn muoobs hỏi về quyền công dân
Where can I register for the [language] test?
Hỏi rằng bạn có thể đăng kí kiểm tra ngôn ngữ ở đâu
I have a clean criminal record.
Nói rằng bạn không có tiền án tiền sự
I have the required level of [language].
Nói rằng bạn có trình độ ngôn ngữ đạt yêu cầu
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Nói rằng bạn muốn đăng kí kì kiểm tra tổng quát về cuộc sống ở đất nước đó
What are the fees for citizenship application?
Hỏi xem mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Nói về quốc tịch của vợ (chồng) bạn