Tiếng Việt | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

À qui puis-je m'adresser pour savoir si j'ai droit aux allocations aux personnes handicapées ?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
Sur quels facteurs se base la décision du montant des allocations versées ?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

Quels sont les facteurs qui déterminent si je suis éligible pour les allocations pour garde ?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Est-ce que je dois être un parent de la personne pour qui je suis aidant(e) ?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
Combien d'heures par semaine dois-je passer avec la personne que j'aide pour être éligible aux allocations ?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Est-ce que les allocations sont imposables ?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Quelles compensations vais-je recevoir ?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
Quelle conséquence les allocations ont sur les autres prestations ?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
Est-ce que mes allocations peuvent avoir un effet sur les prestations de la personne dont j'ai la garde ?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Est-ce que je peux faire appel ?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Que dois-je faire si les circonstances changent ?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi