Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

Где я могу узнать, полагаются ли мне льготы и пособия по инвалидности?
Unde pot afla dacă sunt eligibil pentru a primi ajutor pentru persoane cu dizabilități?
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Денежное пособие освобождено от налогов?
Este alocația impozabilă?
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
Какие факторы определяют, сколько денег я получу?
Ce fel de factori determină câți bani primesc?
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

Каковы требования для получения права на пособие по уходу?
Care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor?
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Мне нужно быть связанным с человеком, за которым я ухаживаю?
Trebuie să fiu rudă cu persoana pe care o înjrijesc?
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
Сколько часов в неделю мне нужно проводить, ухаживая за человеком, чтобы иметь право на пособие?
Câte ore pe săptămână trebuie să am grijă de persoana pe care o îngrijesc pentru a fi eligibil să aplic pentru alocație?
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Денежное пособие подвергается налогооблажению?
Este alocația impozabilă?
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Какие льготы я получу?
Ce beneficii voi primi?
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
Денежное пособие повлияет на другие льготы?
Va afecta alocația alte beneficii?
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
Мое денежное пособие может повлиять на льготы человека, за которым я ухаживаю?
Poate să afecteze alocația beneficiile persoanei pe care o îngrijesc?
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Я могу обжаловать это решение?
Pot contesta o decizie?
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Что мне делать, если мои обстоятельства изменятся?
Ce pot face în cazul în care se schimbă circumstanțele?
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi