Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

Hol tudok utánanézni, hogy jogosult vagyok-e speciális juttatásokra?
ฉันสามารถสอบถามได้ที่ไหนว่าฉันมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ทุพพลภาพหรือไม่
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Adómentesek a juttatások?
ค่าเบี้ยเลี้ยงได้รับการยกเว้นภาษีไหม
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
Mi alapján dől el, hogy mennyi pénzt kapok?
อะไรคือปัจจัยที่ใช้ในการประเมินว่าฉันจะได้รับเงินเท่าไร
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

Mik a követelmények, hogy járjon gondozói támogatás?
ข้อกำหนดอะไรที่ใช้ในการพิจารณาการให้สิทธิรับค่าเบี้ยเลี้ยงสำหรับผู้ดูแล
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Az általam gondozott ember rokonának kell lennem?
ฉันต้องมีความเกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
Heti hány órában kell gondoskodnom a gondozottról annak érdekében, hogy járjon a támogatás?
ฉันต้องใช้เวลาเป็นผู้ดูแลกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อที่จะมีสิทธิในการยื่นเรื่องขอรับผลประโยชน์
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Adóköteles a támogatás?
ต้องชำระภาษีสำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงไหม
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Milyen juttatásokat kaphatok?
ฉันจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้าง
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
A támogatás befolyásol más juttatásokat?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์อื่นไหม
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
A támogatás befolyásolja a gondozott juttatásait?
ค่าเบี้ยงเลี้ยงของฉันจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ที่ฉันดูแลอยู่ไหม
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Fellebbezhetek egy döntés ellen?
ฉันสามารถขออุทธรณ์ต่อคำตัดสินได้ไหม
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Mit kell tennem, ha megváltoznak a körülmények?
ฉันควรจะทำอย่างไร หากสภาวะแวดล้อมของฉันเปลี่ยนไป
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi