Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Trợ cấp tàn tật

Tài liệu | Ngân hàng | Công việc | Học tập | Nhà ở | Trợ cấp tàn tật | Thú nuôi

Trợ cấp tàn tật - Ứng dụng

Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Hỏi bạn có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu
Is the allowance tax-free?
Hỏi trợ cấp có phải chịu thuế hay không
What are the factors which determine how much I get?
Hỏi những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của bạn

Trợ cấp tàn tật - Người chăm sóc

What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Hỏi những yêu cầu để xác định bạn có nhận được trợ cấp cho người chăm sóc hay không
Do I have to be related to the person I am caring for?
Hỏi xem để nhận được trợ cấp bạn có phải có họ hàng với người mà bạn đang chăm sóc hay không
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Hỏi xem để được nhận trợ cấp bạn phải chăm sóc người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần
Is the allowance taxable?
Hỏi xem tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không
Which benefits will I receive?
Hỏi về những quyền lợi bạn sẽ được hưởng
Will the allowance affect other benefits?
Hỏi tiền trợ cấp có ảnh hưởng những quyền lợi khác hay không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Hỏi tiền trợ cấp của bạn có ảnh hưởng để quyền lợi của người bạn chăm sóc hay không
Can I appeal against a decision?
Hỏi xem bạn có thể khiếu nại với quyết định hay không?
What shall I do if my circumstances change?
Hỏi bạn nên làm gì nếu tình trạng của bạn thay đổi