Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Ngân hàng

Ngân hàng - Tổng quát

Can I withdraw money in [country] without paying fees?
Tổng quát
What are the fees if I use external ATMs?
Hỏi phí rút tiền ở cây ATM của ngân hàng khác là bao nhiêu

Ngân hàng - Mở tài khoản ngân hàng

I would like to open a bank account.
Nói rằng bạn muốn mở tài khoản ngân hàng
I would like to close my bank account.
Nói rằng bạn muốn hủy tài khoản ngân hàng của mình
Can I open a bank account online?
Hỏi rằng bạn có thể mở tài khoản ngân hàng online được không
Will I get a debit card or a credit card?
Hỏi rằng loại thẻ gì tương ứng với tài khoản ngân hàng của bạn
Can I use banking on my cell?
Hỏi xem bạn có thể thực hiện các thủ tục ngân hàng qua điện thoại được không
What types of bank accounts do you have?
Hỏi rằng có những loại tài khoản ngân hàng nào
current account
Loại thẻ ngân hàng
savings account
Loại thẻ ngân hàng
personal account
Loại tài khoản ngân hàng
joint account
Loại tài khoản ngân hàng
children's account
Loại tài khoản ngân hàng
foreign currency account
Loại tài khoản ngân hàng
business account
Loại tài khoản ngân hàng
student account
Loại tài khoản ngân hàng
Are there any monthly fees?
Hỏi xem bạn có phải trả phí hàng tháng cho tài khoản của mình hay không
What are the commissions for international transfers?
Hỏi về phí chuyển tiền quốc tế
Is there any insurance in case my card is lost or stolen?
Hỏi xem có bảo hiểm khi thẻ của bạn bị mất cắp hay không
Do I get a checkbook?
Hỏi rằng bạn có nhận được sổ tài khoản không
What is the savings interest rate?
Hỏi thông tin về lãi suất tiết kiệm
In what ways can you protect me from frauds?
Hỏi những biện pháp ngân hàng sẽ sử dụng trong trường hợp bạn là nạn nhân của một vụ lừa đảo
I lost my credit card.
Nói rằng bạn bị mất thẻ tín dụng
My credit card was stolen.
Nói rằng thẻ ngân hàng của bạn bị mất cắp
Can you block my account?
Hỏi xem ngân hàng có thể khóa tài khaorn ngân hàng của bạn được không
I need a replacement card.
Nói rằng bạn cần một thẻ mới thay thế vì bạn không có thẻ nữa

Ngân hàng - Trợ giúp tài chính

I would like to have some information about loans.
Hỏi thông tin về các khoản vay
What can you tell me about the interest rate?
Hỏi thông tin về mức lãi suất
I would like to have some information about mortgages.
Hỏi thông tin về thế chấp
I would like to speak with a mortgage advisor.
Yêu cầu nói chuyện với người tư vấn thế chấp
I am buying my first home.
Nói rằng bạn muốn mua nhà lần đầu tiên
I am buying a second property.
Nói rằng bạn mua bất động sản lần thứ hai
I would like to remortgage.
Nói rằng bạn muốn thế chấp
I would like to review my existing mortgage.
Nói rằng bạn muốn làm mới thế chấp của mình
I am buying a property to let.
Nói rằng bạn muốn mua một tài sản để cho
My gross annual income is ______.
Nói thu nhập hằng năm trước thuế của bạn là bao nhiêu

Ngân hàng - Bảo hiểm

I would like to purchase insurance.
Nói rằng bạn có hứng thú mua bảo hiểm
home/household insurance
Loại bảo hiểm
travel insurance
Loại bảo hiểm
life insurance
Loại bảo hiểm
health insurance
Loại bảo hiểm
car insurance
Loại bảo hiểm
pet insurance
Loại bảo hiểm
theft insurance
Loại bảo hiểm
mortgage protection
Loại bảo hiểm
student possessions
Loại bảo hiểm
group insurance
Loại bảo hiểm
property insurance
Loại bảo hiểm
flood insurance
Loại bảo hiểm
fire insurance
Loại bảo hiểm
For how many months will I be covered?
Hỏi bảo hiểm của bạn bao gồm bao nhiêu tháng
What is the price for the insurance?
Hỏi giá của bảo hiểm