Tiếng Pháp | Cụm từ & Mẫu câu - Nhập cư | Công việc

Công việc - Tổng quát

Am I eligible to work in [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Hỏi xem bạn có thể làm việc ở một nước được không
Do I need a social security number before I start working?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Hỏi nếu bạn cần số bảo hiểm xã hội để có thể bắt đầu làm việc
Do I need a work permit?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Hỏi xem bạn có cần giấy phép làm việc hay không
What is the national minimum wage?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Câu hỏi về mức lương tối thiểu
I am ___________________ .
Je suis ___________.
Nói về tình trạng làm việc của bạn
employed
employé(e)
Loại tình trạng việc làm
unemployed
au chômage
Loại tình trạng việc làm
an entrepreneur
entrepreneur
Loại tình trạng việc làm
self-employed
travailleur indépendant
Loại tình trạng việc làm
an intern
stagiaire
Loại tình trạng việc làm
a volunteer
bénévole
Loại tình trạng việc làm
a consultant
consultant(e)
Loại tình trạng việc làm
I would like to register as a freelance professional.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Nói rằng bạn muốn đăng kí là chuyên viên tự do

Công việc - Hợp đồng

What type of employment contract do you have?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Câu hỏi về loại hợp đồng
I have a ______________ contract.
J'ai un contrat ___________.
Nói loại hợp đồng lao động mà bạn có
full-time
à temps plein
Loại hợp đồng
part-time
à temps partiel
Loại hợp đồng
fixed-term
en C.D.D.
Loại hợp đồng
permanent
en C.D.I.
Loại hợp đồng
seasonal
saisonnier
Loại hợp đồng
When do I get my paycheck?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Hỏi khi nào bạn nhận được tiền lương
I would like to ask for _________.
Je voudrais _________.
Hỏi về ngày nghỉ
maternity leave
un congé maternité
Loại ngày nghỉ
paternity leave
un congé paternité
Loại ngày nghỉ
sick leave
un congé maladie
Loại ngày nghỉ
days off
des congés
loại ngày nghỉ

Công việc - Hoàn trả thuế

I would like to have some information on taxation.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Câu hỏi về thuế
I would like to report my earnings.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Nói rằng bạn muốn báo cáo thu nhập
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Nói rằng bạn muốn thuế một kế toán viên giúp bạn làm hoàn thuế
When is the deadline to send my tax return?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Hỏi khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Hỏi nếu bạn không nộp đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không
Who will let me know ______________ ?
Qui me préviendra ________________ ?
Hỏi ai sẽ thông báo cho bạn biết rằng bạn sẽ được hoàn thuế hay phải đóng thêm thuế
how much my refund is
du montant qui me sera remboursé
Lựa chọn hoàn thuế
if I owe more tax
si je dois payer davantage d'impôts
Lựa chọn hoàn thuế