Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Viết thư

Viết thư - Đề địa chỉ người nhận

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Kiểu Mỹ:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà và tên phố
Thành phố + Tên viết tắt của bang + mã vùng bưu điện
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Kiểu Anh và Ireland:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + tên phố
Thị trấn/thành phố
Hạt
Mã vùng bưu điện
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kiểu Canada:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tên thị trấn/thành phố + tên viết tắt của tỉnh + mã vùng bưu điện
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Kiểu Australia:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tỉnh
Tên thành phố/thị trấn + mã vùng bưu điện
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Kiểu New Zealand:
Tên người nhận
Tên công ty
Số nhà + Tên phố
Tên vùng ngoại ô/Số RD/Số hộp thư PO box
Thị trấn/Thành phố + mã vùng bưu điện
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Kiểu tiếng Anh thông thường: tên người nhận, tên công ty, số nhà + tên phố, thành phố/thị trấn + vùng/bang + mã vùng bưu điện.

Viết thư - Lời thưa gửi

Уважаемый г-н президент
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Уважаемый г-н ...
เรียนท่าน
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Уважаемая госпожа
เรียนท่าน
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Уважаемые...
เรียนท่าน
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Уважаемые...
เรียน ท่านทั้งหลาย
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Уважаемые...
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Уважаемый г-н Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Уважаемая г-жа Смидт
เรียน คุณสมิทธิ์
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Уважаемый...
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Привет, Иван!
เรียน จอห์น
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
Пишем вам по поводу...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Мы пишем в связи с ...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Ввиду...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
В отношении...
อ้างอิงมาจาก...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Не могли бы вы предоставить информацию о...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
Я пишу от лица..., чтобы...
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Ваша компания была рекомендована...
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

Viết thư - Nội dung chính

Вы не против, если...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Будьте любезны...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Буду очень благодарен, если...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Не могли бы вы прислать мне...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Мы заинтересованы в получении...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Вынужден (с)просить вас...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Не могли бы вы посоветовать...
คุณช่วยแนะนำ...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Пришлите пожалуйста...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Вам необходимо срочно...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
Мы были бы признательны, если..
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
Каков ваш актуальный прейскурант на...
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Мы намерены...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào

Viết thư - Kết thư

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Trang trọng, rất lịch sự
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Trang trọng, rất lịch sự
Заранее спасибо...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Trang trọng, rất lịch sự
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Trang trọng, rất lịch sự
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Trang trọng, rất lịch sự
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Trang trọng, lịch sự
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Trang trọng, lịch sự
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Trang trọng, lịch sự
Спасибо за помощь в этом деле.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Trang trọng, lịch sự
Я хотел бы обсудить это с вами
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Trang trọng, thẳng thắn
Если вам необходимо больше информации...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Trang trọng, thẳng thắn
Мы ценим ваш вклад
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Trang trọng, thẳng thắn
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Trang trọng, rất thẳng thắn
Надеюсь на скорый ответ
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
С уважением...
ขอแสดงความนับถือ
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
С уважением ваш...
ด้วยความเคารพ
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
С уважением...
ด้วยความเคารพ
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
С уважением...
ด้วยความนับถือ
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác