Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Viết tắt

Viết tắt - Viết tắt trong giao tiếp kinh doanh

a.m.
오전
Dùng để chỉ giờ sau 0h sáng, trước 12h trưa
โดยประมาณค่า
대개 (대략)
Dùng để ước lượng
เนื่องในความตั้งใจของ...
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Dùng để gửi đến một cá nhân cụ thể
ปริญญาตรี
학사
Học vị
เวลายุโรปกลาง
중앙유럽 표준시
Chú thích thời gian khi làm việc với đối tác ở múi giờ khác
สยามบรมราชกุมารี
전하
Tước danh
นั่นก็คือ
즉, 다시 말하자면
Giải thích thêm
ร่วมมือกับ
주식회사
Đuôi đính kèm sau tên để nêu rõ thể chế một tổ chức kinh doanh
จำกัด
사 (社)
Đuôi đính kèm sau tên để nêu rõ thể chế một tổ chức kinh doanh
ไม่สามารถใช้ได้
없음
Dùng để chỉ những mục không áp dụng một điều hay khoản nào đó
ตัวเลข
Số thứ tự
ทุกปี
매년
Dùng để chú thích hoạt động mang tính chất thường niên
นาฬิกา
오후
Chỉ giờ từ sau 12h trưa đến trước 0h sáng
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
뒷 장을 봐주십시오
Chú thích rằng tài liệu có hai mặt
รองประธาน
부사장님, 부통령님, 부회장님
Chức vụ của người nắm quyền cao nhất sau Chủ tịch