Tiếng Việt | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Viết tắt

Viết tắt - Viết tắt trong giao tiếp kinh doanh

प्रातः... बजे
(giờ) sáng
Dùng để chỉ giờ sau 0h sáng, trước 12h trưa
लगभग
xấp xỉ
Dùng để ước lượng
...ध्यान दें.
gửi đến
Dùng để gửi đến một cá nhân cụ thể
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Cử nhân (chuyên ngành xã hội nhân văn)
Học vị
IST
Giờ chuẩn Trung Âu
Chú thích thời gian khi làm việc với đối tác ở múi giờ khác
राजा/रानी
Công chúa/Hoàng tử/ Thành viên hoàng gia...
Tước danh
जो है कि
tức là/nghĩa là...
Giải thích thêm
इंक.
liên hợp/tập đoàn
Đuôi đính kèm sau tên để nêu rõ thể chế một tổ chức kinh doanh
लिमिटेड
TNHH
Đuôi đính kèm sau tên để nêu rõ thể chế một tổ chức kinh doanh
-
không áp dụng
Dùng để chỉ những mục không áp dụng một điều hay khoản nào đó
क्रं.
STT.
Số thứ tự
प्रतिवर्ष
thường niên/hàng năm
Dùng để chú thích hoạt động mang tính chất thường niên
दोपहर... बजे
(giờ) chiều/tối/đêm
Chỉ giờ từ sau 12h trưa đến trước 0h sáng
अगला पन्ना
xem tiếp trang sau
Chú thích rằng tài liệu có hai mặt
उपराष्ट्रपति
Phó chủ tịch
Chức vụ của người nắm quyền cao nhất sau Chủ tịch