Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Lịch hẹn

Lịch hẹn - Đặt lịch

Szeretnénk egy időpontot egyeztetni Smith Úrral.
저는 스미스씨와 약속을 잡고 싶습니다.
Trang trọng, rất lịch sự
Mikor lenne jó Önnek?
언제가 괜찮으시겠습니까?
Trang trọng, lịch sự
Megbeszélhetünk egy találkozót?
약속을 잡고 뵐 수 있을까요?
Trang trọng, lịch sự
Véleményem szerint találkoznunk kellene.
만나뵈어야 할 것 같네요.
Trang trọng, thẳng thắn

Lịch hẹn - Lùi lịch hẹn

Azon gondolkoztam, hogy el tudnánk-e halasztani a találkozónkat?
만나기로 한 약속을 미룰 수 있는지 궁금합니다.
Trang trọng, rất lịch sự
Nem fogok tudni odaérni holnap kettőre. Tudunk egy kicsit később találkozni, mondjuk négykor?
내일 2시에 만나 뵙기 어려울 것 같습니다. 조금 늦춰서 4시에 만나도 될까요?
Trang trọng, lịch sự
Lehetséges lenne egy másik időpont megbeszélése?
다른 날로 미뤄도 될까요?
Trang trọng, lịch sự
El kell halasztanom a találkozónkat .....
....까지 저희의 약속을 미루어야 할 것 같습니다.
Trang trọng, lịch sự
Sajnos közbejött valami a megbeszélt időpontra. Tudnánk egy másik időpontban találkozni?
죄송스럽지만, 우리가 만나기로 한 날에 제가 두 개의 약속을 잡아놓았습니다. 그날 말고, 다른 날로 미뤄도 괜찮을까요?
Trang trọng, lịch sự
Kénytelen vagyok megváltoztatni a megbeszélt időpontot.
죄송하지만, 우리의 약속을 미뤄야 하게 됐습니다.
Trang trọng, thẳng thắn
Találkozhatnánk egy kicsit korábban/később?
조금 더 일찍/늦게 만나도 될까요?
Trang trọng, thẳng thắn

Lịch hẹn - Hủy hẹn

Nem tudtam telefonon elérni, ezért írok most emailt, hogy értesítsem, hogy sajnos vissza kell mondanom a holnapi találkozót. Nagyon sajnálom.
전화로 연락이 안되어서 이렇게 글을 드립니다. 내일 뵙기로 한 약속을 취소해야하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 진심으로 죄송합니다.
Trang trọng, lịch sự
Értesítenem kell, hogy sajnos nem fogok tudni megjelenni a megbeszélt találkozón, így törölnöm kell azt.
알려드리기 유감스러우나, 만나기로 했던 약속에 저는 참석하지 못할것 같으므로 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Trang trọng, lịch sự
Attól félek, hogy kénytelen vagyok visszamondani a holnapi találkozót.
죄송합니다만 내일 약속을 취소해야 할 것 같습니다.
Trang trọng, lịch sự
.... köszönhetően kénytelen vagy visszamondani a találkozónkat.
....에 때문에, 우리 약속을 취소해야 합니다.
Trang trọng, lịch sự