Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Hóa đơn

Hóa đơn - Bản kê hóa đơn

对于我提供的服务,恳请您支付以下款项...
저희가 제공한 서비스에 대해, 다음의 금액 지불요청을 알려드립니다.
Trang trọng, rất lịch sự
随函附上...的发票号码...
...를 위해, 동봉된 송장에서 no. ....를 찾으시기 바랍니다.
Trang trọng, lịch sự
该报价单的发票将传真给您。
견적 가격은 팩스로 전달 될 것입니다.
Trang trọng, thẳng thắn
收到货物发票之后立即付款。
상품을 받으신 후, 곧바로 가격을 지불하실 수 있습니다.
Trang trọng, thẳng thắn
总支付额是...
총 지불하실 금액은 .... 입니다.
Trang trọng, thẳng thắn
我们公司的规定是只能以欧元开出发票。
저희 회사 규정상 송장으로 알려드리는 금액은 유로화로만 기입하게 됐습니다.
Trang trọng, rất thẳng thắn

Hóa đơn - Nhắc thanh toán

不好意思,请允许我提醒您,您的...付款已经过期。
....에 대한 귀하의 지불이 미불상태임을 알려드립니다.
Trang trọng, rất lịch sự
提醒您一下,上述货单仍然未付。
이 메일은 위의 송장 내용의 금액이 아직 지불되지 않았음을 알려드리려고 보냅니다.
Trang trọng, lịch sự
根据我们的记录,我们还没有收到上述发票的汇款。
저희의 기록에 따르면, 위에 상기된 송장에 대한 요금을 아직 받지 못하였습니다.
Trang trọng, lịch sự
如果您能近期清理账户款额,我们将不胜感激。
며칠 내로, 다시 한번 거래 계좌를 확인하여 주신다면 감사하겠습니다.
Trang trọng, lịch sự
我们的记录显示发票仍没有被支付。
저희의 기록에 따르면, 귀하는 아직 송장에 적힌 요금을 납부하지 않으셨습니다.
Trang trọng, thẳng thắn
请立即发送您的付款。
신속히 지불하여 주시기 바랍니다.
Trang trọng, thẳng thắn
我们还没有收到...的付款
....에 대한 돈을 아직 받지 못했습니다.
Trang trọng, rất thẳng thắn
我们的财务部门只有在收到您支票/转账的复印件后才会发出订单。
송금 영수증의 사본을 저희에게 보내주셔야만, 회계부에서, 주문하신 물건을 배송팀으로 넘기겠습니다.
Trang trọng, rất thẳng thắn
如果您已发送付款,请忽略此信。
이미 금액을 송금하셨다면, 이 편지를 무시하여 주십시오.
Trang trọng, lịch sự