Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | E-Mail

E-Mail - Lời thưa gửi

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Tisztelt Smith úr!
Dear Mr. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Kedves John!
Dear John,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
Azzal kapcsolatban írunk Önnek, hogy ...
We are writing to you regarding…
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Azzal kapcsolatban írunk, hogy ...
We are writing in connection with ...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Továbbá ....
Further to…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
A ... ajánlásával....
With reference to…
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
Azzal kapcsolatban érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
X nevében írok Önnek ....
I am writing to you on behalf of...
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Az Önök vállalatát erősen ajánlották...
Your company was highly recommended by…
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail - Nội dung chính

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Lenne olyan szíves, hogy...
Would you be so kind as to…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Rendkívül értékelnénk, amennyiben tudna részletesebb információt küldeni ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Elküldené nekem...
Would you please send me…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Érdeklődnénk a ... beszerzése felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Tudna ajánlani...
Could you recommend…
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Elküldené nekem ...
Would you please send me…
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Sürgősen kérjük, hogy ...
You are urgently requested to…
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
Hálásak lennénk, ha ...
We would be grateful if…
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
Mi a jelenlegi ára a ....
What is your current list price for…
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
Érdeklődnénk, hogy... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Ha jól értjük a hirdetésükből, akkor gyártanak ...
We understand from your advertisment that you produce…
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
Alaposan átgondoltunk a javaslatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
Sajnálattal értesítjük, hogy ...
We are sorry to inform you that…
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
A csatolmány a ...
The attachment is in...
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
Nem tudtam megnyitni a csatolmányát ma reggel. A vírusirtó programom vírust talált benne.
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
Elnézést kérek, hogy nem továbbítottam a levelét korábban, de egy gépelési hiba miatt "ismeretlen felhasználóként" vissza lett küldve
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Trang trọng, lịch sự
További információkért kérem keresse fel honlapunkat a ....
For further information please consult our website at…
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail - Kết thư

Amennyiben bármi további segítségre van szüksége, nyugodtan keressen.
If you need any additional assistance, please contact me.
Trang trọng, rất lịch sự
Amennyiben bármiben további segítségére lehetünk, nyugodtan keressen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Trang trọng, rất lịch sự
Előre is köszönöm...
Thanking you in advance…
Trang trọng, rất lịch sự
Amennyiben bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Trang trọng, rất lịch sự
Én lennék a leghálásabb, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Trang trọng, rất lịch sự
Kérem minél hamarabb válaszoljon, mivel...
Please reply as soon as possible because…
Trang trọng, lịch sự
Ha további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Trang trọng, lịch sự
Várom a lehetőséget, hogy együtt dolgozhassunk.
I look forward to the possibility of working together.
Trang trọng, lịch sự
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben.
Thank you for your help in this matter.
Trang trọng, lịch sự
Várom, hogy megbeszélhessük.
I look forward to discussing this with you.
Trang trọng, thẳng thắn
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Trang trọng, thẳng thắn
Értékeljük az Ön üzletét.
We appreciate your business.
Trang trọng, thẳng thắn
Kérem keressen meg, a közvetlen mobil számon ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Trang trọng, rất thẳng thắn
Várom a válaszát.
I look forward to hearing from you soon.
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Üdvözlettel,
Regards,
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác