Tiếng Trung | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | E-Mail

E-Mail - Lời thưa gửi

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Dear Sir,
尊敬的先生,
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Madam,
尊敬的女士,
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Dear John,
亲爱的约翰,
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Further to…
因贵公司...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
With reference to…
鉴于贵公司...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail - Nội dung chính

Would you mind if…
请问您是否介意...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
It is our intention to…
我们的意向是...
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
The attachment is in...
附件是...格式的
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Trang trọng, lịch sự
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail - Kết thư

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Trang trọng, rất lịch sự
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Trang trọng, rất lịch sự
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Trang trọng, rất lịch sự
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Trang trọng, rất lịch sự
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Trang trọng, rất lịch sự
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Trang trọng, lịch sự
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Trang trọng, lịch sự
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Trang trọng, lịch sự
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Trang trọng, lịch sự
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Trang trọng, thẳng thắn
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Trang trọng, thẳng thắn
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Trang trọng, thẳng thắn
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Trang trọng, rất thẳng thắn
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Yours faithfully,
此致
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Yours sincerely,
此致
敬礼
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Respectfully yours,
肃然至上
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Kind/Best regards,
祝好
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Regards,
祝好
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác