Tiếng Nga | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | E-Mail

E-Mail - Lời thưa gửi

Dear Mr. President,
Уважаемый г-н президент
Rất trang trọng. Người nhận có chức danh đặc biệt và chức danh này được dùng trong xưng hô thay vì dùng tên
Dear Sir,
Уважаемый г-н ...
Trang trọng. Người nhận là nam, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Madam,
Уважаемая госпожа...
Trang trọng. Người nhận là nữ, nhưng người viết không biết tên người nhận
Dear Sir / Madam,
Уважаемые...
Trang trọng. Người viết không biết tên và giới tính của người nhận
Dear Sirs,
Уважаемые...
Trang trọng. Dùng trong trường hợp có nhiều người nhận mà người viết không rõ tên hoặc cả một văn phòng, bộ phận.
To whom it may concern,
Уважаемые...
Trang trọng. Người viết không biết tên tuổi và giới tính người nhận.
Dear Mr. Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Trang trọng. Người nhận là nam. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Mrs. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Trang trọng. Người nhận là nữ, đã lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Miss Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Trang trọng. Người nhận là nữ, chưa lập gia đình. Người viết biết rõ họ tên người nhận
Dear Ms. Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Trang trọng. Người nhận là nữ. Người viết biết rõ họ tên người nhận nhưng không biết tình trạng hôn nhân
Dear John Smith,
Уважаемый...
Ít trang trọng hơn. Người viết và người nhận thư đã từng liên hệ công tác trước đó
Dear John,
Дорогой Иван!
Không trang trọng. Người viết và người nhận có thể có quan hệ khá gần gũi.
We are writing to you regarding…
Пишем вам по поводу...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
We are writing in connection with ...
Мы пишем в связи с ...
Trang trọng. Mở đầu thư với tư cách đại diện cho một tập thể/công ty
Further to…
Ввиду...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
With reference to…
В отношении...
Trang trọng. Mở đầu thư bằng cách đề cập tới mội nội dung hai bên đã thảo luận trước đó
I am writing to enquire about…
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ít trang trọng hơn. Người viết thư viết với tư cách cá nhân hoặc đại diện cho công ty
I am writing to you on behalf of...
Я пишу от лица..., чтобы...
Trang trọng. Dùng khi người viết đại diện cho một người khác để viết thư
Your company was highly recommended by…
Ваша компания была рекомендована...
Trang trọng. Mở đầu thư một cách lịch sự

E-Mail - Nội dung chính

Would you mind if…
Вы не против, если...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
Would you be so kind as to…
Будьте любезны...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
I would be most obliged if…
Буду очень благодарен, если...
Yêu cầu trang trọng, mang tính thăm dò ý kiến
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
I would be grateful if you could...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Yêu cầu trang trọng, rất lịch sự
Would you please send me…
Не могли бы вы прислать мне...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
We are interested in obtaining/receiving…
Мы заинтересованы в получении...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
I must ask you whether...
Вынужден (с)просить вас...
Yêu cầu trang trọng, lịch sự
Could you recommend…
Не могли бы вы посоветовать...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
Would you please send me…
Пришлите пожалуйста...
Yêu cầu trang trọng, thẳng thắn
You are urgently requested to…
Вам необходимо срочно...
Yêu cầu trang trọng, rất thẳng thắn
We would be grateful if…
Мы были бы признательны, если..
Yêu cầu trang trọng, lịch sự. Người viết viết với tư cách đại diện cho công ty
What is your current list price for…
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Yêu cầu cụ thể, trang trọng, thẳng thắn
We are interested in ... and we would like to know ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
We understand from your advertisment that you produce…
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Câu hỏi trang trọng, trực tiếp
It is our intention to…
Нашим намерением является...
Trang trọng. Đưa ra ý định cụ thể một cách trực tiếp
We carefully considered your proposal and…
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Trang trọng. Đề xuất thảo luận về một giao dịch nào đó
We are sorry to inform you that…
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Trang trọng. Từ chối giao dịch hoặc thể hiện rằng mình không hứng thú với lời mời chào
The attachment is in...
Прикрепленный файл в формате...
Tiếng Anh: Trang trọng. Nêu rõ định dạng và cách mở file đính kèm
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Сегодня утром мне не удалось открыть ваш прикрепленный файл. Мой антивирус обнаружил в нем вирус.
Trang trọng, thẳng thắn. Đề cập tới vấn đề liên quan tới file đính kèm
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Прошу прощения за то, что не ответил раньше, но из-за опечатки ваш e-mail не был доставлен. Причина ошибки: "Пользователь неизвестен"
Trang trọng, lịch sự
For further information please consult our website at…
Больше информации см. на сайте...
Trang trọng. Dùng khi quảng cáo website

E-Mail - Kết thư

If you need any additional assistance, please contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Trang trọng, rất lịch sự
If we can be of any further assistance, please let us know.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Trang trọng, rất lịch sự
Thanking you in advance…
Заранее спасибо...
Trang trọng, rất lịch sự
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Trang trọng, rất lịch sự
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Trang trọng, rất lịch sự
Please reply as soon as possible because…
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Trang trọng, lịch sự
If you require any further information, feel free to contact me.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Trang trọng, lịch sự
I look forward to the possibility of working together.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Trang trọng, lịch sự
Thank you for your help in this matter.
Спасибо за помощь в этом деле.
Trang trọng, lịch sự
I look forward to discussing this with you.
Я хотел бы обсудить это с вами
Trang trọng, thẳng thắn
If you require more information ...
Если вам необходимо больше информации...
Trang trọng, thẳng thắn
We appreciate your business.
Мы ценим ваш вклад
Trang trọng, thẳng thắn
Please contact me - my direct telephone number is…
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Trang trọng, rất thẳng thắn
I look forward to hearing from you soon.
Надеюсь на скорый ответ
Ít trang trọng hơn. Lịch sự
Yours faithfully,
С уважением...
Trang trọng. Người viết không biết tên người nhận
Yours sincerely,
С уважением...
Trang trọng. Thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Respectfully yours,
С уважением ваш...
Trang trọng. Ít thông dụng. Người viết biết tên người nhận
Kind/Best regards,
С уважением...
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết ở mức độ xưng hô bằng tên
Regards,
С уважением...
Ít trang trọng. Người viết và người nhận thân thiết và thường xuyên liên hệ công tác