Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Đơn đặt hàng

Đơn đặt hàng - Đặt hàng

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Trang trọng, chưa chắc chắn
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Trang trọng, rất lịch sự
เราต้องการสั่งของ
Am dori să plasăm o comandă.
Trang trọng, lịch sự
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Trang trọng, lịch sự
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Veți găsi atașată comanda noastră.
Trang trọng, lịch sự
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Trang trọng, lịch sự
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Trang trọng, thẳng thắn
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Trang trọng, thẳng thắn
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Trang trọng, rất thẳng thắn
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Trang trọng, lịch sự

Đơn đặt hàng - Xác nhận đơn hàng

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Trang trọng, lịch sự
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Trang trọng, rất lịch sự
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Trang trọng, lịch sự
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Trang trọng, trực tiếp
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Trang trọng, trực tiếp
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Trang trọng, trực tiếp
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Trang trọng, lịch sự
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Trang trọng, thẳng thắn
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Trang trọng, thẳng thắn
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Trang trọng, trực tiếp
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Trang trọng, thẳng thắn
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Trang trọng, thẳng thắn

Đơn đặt hàng - Thay đổi chi tiết đơn hàng

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Trang trọng, lịch sự
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Trang trọng, lịch sự
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Trang trọng, lịch sự
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Trang trọng, lịch sự
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Trang trọng, lịch sự

Đơn đặt hàng - Hủy đơn hàng

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Trang trọng, rất lịch sự
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Trang trọng, rất lịch sự
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Trang trọng, lịch sự
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Trang trọng, lịch sự
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Trang trọng, lịch sự
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Trang trọng, thẳng thắn
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Trang trọng, thẳng thắn
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Trang trọng, rất thẳng thắn
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Trang trọng, rất thẳng thắn