Tiếng Hungary | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Chức vụ nghề nghiệp

Chức vụ nghề nghiệp - Chức vụ trong một công ty

Vorstandsvorsitzender
Elnök és ügyvezető igazgató
Nghĩa Anh, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Geschäftsführer
Vezérigazgató
Nghĩa Mỹ, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Marketingdirektor
Marketing igazgató
Người quản lý hoạt động marketing
Vertriebsleiter
Kereskedelmi igazgató
Người quản lý hoạt động sales
Leiter Kundenbetreuung
Ügyfélszolgálati menedzser
Người quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng
Leiter Personal
Személyzeti Igazgató
Nghĩa Mỹ, người quản lý hoạt động nhân sự
Leiter Personal
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
Nghĩa Anh, người quản lý hoạt động nhân sự
Geschäftsstellenleiter
Irodaigazgató
Người quản lý hoạt động của một văn phòng nào đó
Gesellschaftssekretär
Vállalati titkár/titkárnő
Nhân viên phụ trách quản lý công việc thư ký
Leiter Buchhaltung
Főkönyvelő
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động tài chính kế toán
Direktor Technik
Műszaki Igazgató
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động máy tính và thông tin
Leiter Forschung und Entwicklung
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Nhân viên quản lý hoạt động phát triển sản phẩm mới
Produktionsleiter
Termelési Igazgató
Nhân viên quản lý hoạt động sản xuất sản phẩm
Werksleiter
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Nhân viên chịu trách nhiệm điều hành nhà máy/xưởng sản xuất