Tiếng Ý | Cụm từ & Mẫu câu - Giao tiếp kinh doanh | Chức vụ nghề nghiệp

Chức vụ nghề nghiệp - Chức vụ trong một công ty

Chairman and Managing Director
Amministratore delegato
Nghĩa Anh, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Chief Executive Officer (CEO)
Amministratore delegato
Nghĩa Mỹ, người đứng đầu quản lý hoạt động của công ty
Marketing Director
Responsabile marketing
Người quản lý hoạt động marketing
Sales Manager
Responsabile vendite
Người quản lý hoạt động sales
Client Services Manager
Responsabile del servizio clienti
Người quản lý hoạt động dịch vụ khách hàng
Personnel Director
Responsabile risorse umane
Nghĩa Mỹ, người quản lý hoạt động nhân sự
Human Resources Manager
Responsabile risorse umane
Nghĩa Anh, người quản lý hoạt động nhân sự
Office Manager
Capoufficio
Người quản lý hoạt động của một văn phòng nào đó
Company Secretary
Segretario aziendale
Nhân viên phụ trách quản lý công việc thư ký
Chief Accountant
Contabile
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động tài chính kế toán
Technical Director
Direttore tecnico
Nhân viên phụ trách quản lý các hoạt động máy tính và thông tin
Research and Development Manager
Responsabile ricerca e sviluppo
Nhân viên quản lý hoạt động phát triển sản phẩm mới
Production Director
Responsabile del finissaggio
Nhân viên quản lý hoạt động sản xuất sản phẩm
Factory Manager
Direttore d'industria
Nhân viên chịu trách nhiệm điều hành nhà máy/xưởng sản xuất