Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Viết tắt

Viết tắt - Trong văn bản học thuật

прил. (приложения)
app. (appendix)
Dùng để đưa ra các văn bản có liên quan, bổ sung cho tác phẩm
прибл. (приблизительно)
approx. (approximately)
Nói về số liệu ước lượng
библ. (библиография)
bibliog. (bibliography)
Liệt kê các nguồn tham khảo
ca. (circa -ровно)
ca. (circa)
Dùng khi ước lượng số/lượng
гл. (глава)
ch. (chapter)
Đơn vị của tác phẩm
кол. (колонка)
col. (column)
Hàng dọc của một bảng biểu
дисс. (дисертация)
diss. (dissertation)
Công trình nghiên cứu hoàn chỉnh về một chủ đề nào đó
ред. (редактор ...)
ed. (edited by)
Dùng để chỉ tác phẩm được biên tập bởi một người khác
н/р (на пример)
e.g. (exempli gratia)
Đưa ra ví dụ
особенно (особенно)
esp. (especially)
Thu hẹp giới hạn của vấn đề được đề cập
и т.д. (и так далее)
etc. (et cetera)
Biểu thị rằng danh sách còn tiếp tục chứ chưa kết thúc
рис. (рисунок)
fig. (figure)
Biểu đồ minh họa
т.е. (то есть)
i.e. (id est)
Dùng để phát triển ý, giải thích một khái niệm rõ hơn
вкл. (включая)
incl. (including)
Liệt kê hoặc bổ sung thêm vào một danh sách
N.B. (nota bene)
N.B. (nota bene)
Nhấn mạnh điểm quan trọng, cần lưu ý
стр. (страница)
p. (page)
Số trang trong văn bản
стр-ы. (страницы)
pp. (pages)
Liệt kê nhiều trang trong văn bản
прол. (пролог)
pref. (preface)
Đoạn văn ngắn giới thiệu về tác phẩm/bài viết
изд. (издательство)
pub. (published by)
Đưa tên người xuất bản bài viết/tác phẩm
ред. (просмотрено...)
rev. (revised by)
Đưa tên người chỉnh sửa tác phẩm/bài viết để cho nội dung phù hợp hơn với người đọc
обр. (в обработке...)
rpt. (reprint)
Thể hiện rằng tác phẩm không phải là tác phẩm mới mà được in lại
trans. (перевод ...)
trans. (translated by)
Đưa tên dịch giả dịch tác phẩm/bài viết sang thứ tiếng khác
vol. (volume - ценность)
vol. (volume)
Chỉ một phần hoặc một tập của tác phẩm