Tiếng Hàn | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Viết tắt

Viết tắt - Trong văn bản học thuật

függ. (függelék)
부록
Dùng để đưa ra các văn bản có liên quan, bổ sung cho tác phẩm
kb. (körülbelül)
대략
Nói về số liệu ước lượng
bibliog. (bibliográfia)
참고 문헌 목록
Liệt kê các nguồn tham khảo
kb. (körülbelül)
대략
Dùng khi ước lượng số/lượng
fej. (fejezet)
제 (숫자 ex. 1) 장
Đơn vị của tác phẩm
oszl. (oszlop)
세로줄
Hàng dọc của một bảng biểu
dissz. (disszertáció)
논문
Công trình nghiên cứu hoàn chỉnh về một chủ đề nào đó
szerk. (szerkesztette X)
편집
Dùng để chỉ tác phẩm được biên tập bởi một người khác
pl. (például)
예,
Đưa ra ví dụ
kül. (különösen)
특히,
Thu hẹp giới hạn của vấn đề được đề cập
stb. (és így tovább)
등...
Biểu thị rằng danh sách còn tiếp tục chứ chưa kết thúc
ábr. (ábra)
Biểu đồ minh họa
azaz/vagyis/következtetésképpen
즉,
Dùng để phát triển ý, giải thích một khái niệm rõ hơn
beleértve
... 포함
Liệt kê hoặc bổ sung thêm vào một danh sách
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
주의
Nhấn mạnh điểm quan trọng, cần lưu ý
o./old. (oldal)
p.
Số trang trong văn bản
o./old. (oldal/oldalak)
pp.
Liệt kê nhiều trang trong văn bản
Előszó
서두
Đoạn văn ngắn giới thiệu về tác phẩm/bài viết
kiad. (kiadta X/kiadó)
(홍길동) 지음
Đưa tên người xuất bản bài viết/tác phẩm
Átdolgozta X
(홍길동) 개정
Đưa tên người chỉnh sửa tác phẩm/bài viết để cho nội dung phù hợp hơn với người đọc
Utánnyomás
재판본
Thể hiện rằng tác phẩm không phải là tác phẩm mới mà được in lại
ford. (fordította X)
(홍길동) 번역
Đưa tên dịch giả dịch tác phẩm/bài viết sang thứ tiếng khác
köt. (kötet)
제 (몇) 판
Chỉ một phần hoặc một tập của tác phẩm