Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học