Tiếng Đức | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học