Tiếng Ả Rập | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
اسم الكاتبِ، الحروف الأولى من اسم الكاتب. (تاريخ النشر).عنوان الكتاب. مكان النشر: اِسم الناشر
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
لقب الكاتب، اسم الكاتب.عنوان الكتاب. مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
لقب الكاتب والحروف الأولى من اسمه. عنوان الكتاب. # الطبعة. [إذا لم تكن الأولى] مكان النشر: اسم الناشر؛ سنة النشر
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học