Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Szerző vezetékneve, szerző nevének kezdőbetűi (kiadás éve): Könyv címe Kiadás helye: kiadó neve
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Szerző vezetékneve, Szerző keresztneve. Könyv címe. Kiadás helye: kiadó neve, kiadás éve
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Szerző vezetékneve és nevének monogramja. Könyv címe. Kiadás száma [ha nem az első] Kiadás helye: kiadó neve; kiadás éve.
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học