Tiếng Nga | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Trích dẫn

Trích dẫn - Dành cho viết học thuật

Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Kiểu Harvard: phương pháp trích dẫn nguồn dành cho nhiều loại văn bản học thuật khác nhau. Là phương pháp tiêu chuẩn ở Anh
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Kiểu MLA: thông dụng ở Mỹ và Canada, dành cho các văn bản về ngôn ngữ, văn học và ấn phẩm truyền thông
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Hệ thống Vancouver: dùng cho các bài viết khoa học và y học