Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Số liệu

Số liệu - Dữ liệu thực nghiệm

On peut voir avec... que...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Đưa ra dữ liệu thô
Comme il peut être vu avec..., ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Đưa ra dữ liệu thô
Les informations semblent suggérer que...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Đưa ra dữ liệu thô
Les chiffres révèlent que...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Đưa ra dữ liệu thô
Au regard des chiffres, il est clair que...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Đưa ra dữ liệu thô
Plusieurs résultats notables furent...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Đưa ra dữ liệu thô quan trọng
Les résultats de la présente étude démontrent que...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Đưa ra dữ liệu thô

Số liệu - Diễn giải

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Phân tích số liệu và các xu hướng liên quan tới số liệu
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Phân tích số liệu và các xu hướng liên quan tới số liệu trong một khoảng thời gian nào đó
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Phân tích số liệu và các xu hướng liên quan tới số liệu
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Phân tích số liệu và các xu hướng liên quan tới số liệu
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Phân tích số liệu và các xu hướng liên quan tới số liệu trong một khoảng thời gian nào đó
Une corrélation fut établie entre...et...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Miêu tả sự liên quan giữa hai nhóm dữ liệu
Comme prévu, ...
อย่างที่ทำนายไว้...
Phân tích số liệu và xác nhận suy đoán ban đầu của người viết
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
So sánh số liệu của người viết với số liệu từ nguồn khác
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Thể hiện số liệu nghiên cứu của người viết tương đồng với nguồn khác
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Thể hiện số liệu nghiên cứu của người viết tương đồng với nguồn khác

Số liệu - Kết luận

Les statistiques montrent que...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Phát triển ý và rút ra ý nghĩa của số liệu
Selon les statistiques...
ตามสถิติ...
Phát triển ý và rút ra ý nghĩa của số liệu
Au regard des statistiques, on peut observer que...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Phát triển ý và rút ra ý nghĩa của số liệu
Statistiquement parlant...
พูดอย่างสถิติ
Phát triển ý và rút ra ý nghĩa của số liệu
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Phát triển ý và rút ra ý nghĩa của số liệu
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Phát triển ý và rút ra nhiều kết luận từ số liệu
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Phát triển ý và rút ra nhiều kết luận từ số liệu