Tiếng Pháp | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Mục lục

Mục lục - Nội dung và mục lục tra cứu

Indice analitico
Table des matières
Danh sách các mục hoặc chương của luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Indice delle immagini
Liste des figures
Danh sách hình minh họa trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Indice delle tabelle
Liste des tables
Danh sách các bảng biểu trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Appendice
Annexe
Danh sách các phụ lục ở cuối luận án
Glossario
Glossaire
Danh sách các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm với giải nghĩa
Bibliografia
Bibliographie
Danh sách các đầu sách và tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong luận án
Catalogo
Index
Danh sách các từ ngữ ở cuối luận án, với chú thích số trang tương ứng mà người đọc có thể tìm thấy các từ ngữ đó