Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Mục lục

Mục lục - Nội dung và mục lục tra cứu

Tartalomjegyzék
ตารางเนื้อหา
Danh sách các mục hoặc chương của luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Ábrák listája
ลิสต์ตัวเลข
Danh sách hình minh họa trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Táblázatok listája
ลิสต์ตาราง
Danh sách các bảng biểu trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Függelék
ภาคผนวก
Danh sách các phụ lục ở cuối luận án
Szójegyzék
อภิธานศัพท์
Danh sách các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm với giải nghĩa
Bibliográfia
บรรณานุกรม
Danh sách các đầu sách và tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong luận án
Tárgymutató
ตัวบ่งชี้
Danh sách các từ ngữ ở cuối luận án, với chú thích số trang tương ứng mà người đọc có thể tìm thấy các từ ngữ đó