Tiếng Anh | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Mục lục

Mục lục - Nội dung và mục lục tra cứu

Inhaltsverzeichnis
Table of Contents
Danh sách các mục hoặc chương của luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Abbildungsverzeichnis
List of Figures
Danh sách hình minh họa trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Tabellenverzeichnis
List of Tables
Danh sách các bảng biểu trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
Anhang
Appendix
Danh sách các phụ lục ở cuối luận án
Glossar
Glossary
Danh sách các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm với giải nghĩa
Literaturverzeichnis
Bibliography
Danh sách các đầu sách và tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong luận án
Index
Index
Danh sách các từ ngữ ở cuối luận án, với chú thích số trang tương ứng mà người đọc có thể tìm thấy các từ ngữ đó