Tiếng Rumani | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Mục lục

Mục lục - Nội dung và mục lục tra cứu

فهرس المحتويات
Cuprins
Danh sách các mục hoặc chương của luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
قائمة الأشكال
Lista figurilor
Danh sách hình minh họa trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
قائمة الجداول
Lista tabelelor
Danh sách các bảng biểu trong luận án sắp xếp theo thứ tự xuất hiện
ملحق
Anexă
Danh sách các phụ lục ở cuối luận án
مسرد المصطلحات
Glosar
Danh sách các thuật ngữ được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, kèm với giải nghĩa
ببليوغرافيا
Bibliografie
Danh sách các đầu sách và tài liệu tham khảo khác được trích dẫn trong luận án
فهرس الموضوعات
Index
Danh sách các từ ngữ ở cuối luận án, với chú thích số trang tương ứng mà người đọc có thể tìm thấy các từ ngữ đó