Tiếng Trung | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Kết luận

Kết luận - Tóm tắt ý

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
我们以说明...开始这篇论文
Câu mở đầu cho phần tóm tắt luận án
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
前面的讨论旨在...
Mô tả những kết quả rút ra từ luận án
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
假设被...方面的数据验证
Mô tả các dữ liệu trong bài viết và sự liên hệ với các luận điểm được đưa ra
Tóm lại...
总结来说,...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt
Tóm lại...
归纳一下,...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt

Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Dùng để trình bày nội dung tổng quát và kết quả chính của luận án
Về tổng thể...
总之,...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
Nhìn chung...
总体而言,...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
...让我们得出...的结论
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
上述论据证实...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
我们可以看出...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
所有这些都指向...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
... có thể giúp chứng tỏ...
了解...可以帮助揭示...
Nhắc tới một lập luận hoặc chứng cứ nào đó minh họa cho kết luận của người viết
Nhìn nhận một cách khách quan...
权衡一下,...
Đưa ra đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Nhận xét các điểm hạn chế của luận án
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
因此,我们的论点是有一些因素...
Đưa ra kết luận cuối cùng
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Công nhận một số ý tưởng từ nguồn khác
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nhấn mạnh kết luận chính của luận án
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nêu rõ luận án này nhằm mục đích giải thích cái gì