Tiếng Thái | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Kết luận

Kết luận - Tóm tắt ý

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Câu mở đầu cho phần tóm tắt luận án
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Mô tả những kết quả rút ra từ luận án
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Mô tả các dữ liệu trong bài viết và sự liên hệ với các luận điểm được đưa ra
Pour résumer...
สรุปทั้งหมด...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt
En résumé...
โดยสรุป...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt

Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Dùng để trình bày nội dung tổng quát và kết quả chính của luận án
Globalement...
ทั้งหมด...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
Dans l'ensemble...
โดยภาพรวมแล้ว...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
...nous amène à la conclusion que...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
On peut alors voir que...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Tout cela indique que...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Comprendre...peut aider à dévoiler...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Nhắc tới một lập luận hoặc chứng cứ nào đó minh họa cho kết luận của người viết
En définitive...
โดยสมดุลแล้ว...
Đưa ra đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Nhận xét các điểm hạn chế của luận án
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Đưa ra kết luận cuối cùng
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Công nhận một số ý tưởng từ nguồn khác
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Nhấn mạnh kết luận chính của luận án
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Nêu rõ luận án này nhằm mục đích giải thích cái gì