Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Kết luận

Kết luận - Tóm tắt ý

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Câu mở đầu cho phần tóm tắt luận án
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mô tả những kết quả rút ra từ luận án
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Mô tả các dữ liệu trong bài viết và sự liên hệ với các luận điểm được đưa ra
Pour résumer...
संक्षेप में...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt
En résumé...
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt

Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Dùng để trình bày nội dung tổng quát và kết quả chính của luận án
Globalement...
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
Dans l'ensemble...
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
...nous amène à la conclusion que...
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
On peut alors voir que...
हम यह देख सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Tout cela indique que...
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
Comprendre...peut aider à dévoiler...
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Nhắc tới một lập luận hoặc chứng cứ nào đó minh họa cho kết luận của người viết
En définitive...
... के अनुसार
Đưa ra đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Nhận xét các điểm hạn chế của luận án
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Công nhận một số ý tưởng từ nguồn khác
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Nhấn mạnh kết luận chính của luận án
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nêu rõ luận án này nhằm mục đích giải thích cái gì