Tiếng Hindi | Cụm từ & Mẫu câu - Học thuật | Kết luận

Kết luận - Tóm tắt ý

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Câu mở đầu cho phần tóm tắt luận án
前述の議論は・・・・するためのものだった。
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Mô tả những kết quả rút ra từ luận án
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Mô tả các dữ liệu trong bài viết và sự liên hệ với các luận điểm được đưa ra
結論として、・・・・
संक्षेप में...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt
まとめると、・・・・
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Chuyển ý chung chung để dẫn vào phần tóm tắt

Kết luận - Đưa ra kết luận cuối cùng

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Dùng để trình bày nội dung tổng quát và kết quả chính của luận án
全体に目を向けると、・・・・
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
全般的に見て、・・・・
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra đánh giá chung về luận án
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
前述の議論は・・・・を証明している。
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận chắc chắn với đầy đủ các chứng cứ
・・・・ということが見て取れる。
हम यह देख सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
これらの全てが・・・・という事実を示している。
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng sau khi đã trình bày các lập luận
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Nhắc tới một lập luận hoặc chứng cứ nào đó minh họa cho kết luận của người viết
あらゆる点から見て、・・・・
... के अनुसार
Đưa ra đánh giá khách quan về kết quả nghiên cứu
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Nhận xét các điểm hạn chế của luận án
したがって、・・・・という事実がある。
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Đưa ra kết luận cuối cùng
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Công nhận một số ý tưởng từ nguồn khác
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Nhấn mạnh kết luận chính của luận án
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nêu rõ luận án này nhằm mục đích giải thích cái gì