Dịch từ "pull" từ Anh sang Ba Lan

EN Nghĩa của pull trong tiếng Ba Lan

volume_up
to pull {động}

EN pull
volume_up
{danh từ}

pull (từ khác: tug)
So when you squish your shoulders, they pull on a bicycle cable.
Napięcie ramion powoduje pociągnięcie za linkę rowerową.
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
Jeśli pociągniecie sznurowadła przy podstawie węzła, zobaczycie, że kokarda ułoży się wzdłuż buta.
Remove the cap from the needle by pulling and not twisting it.
Zdjąć nasadkę z igły przez jej pociągnięcie i nie odkręcać jej.

Từ đồng nghĩa (trong tiếng Anh) của "pull":

pull

Ví dụ về cách dùng từ "pull" trong tiếng Tiếng Ba Lan

Những câu này thuộc nguồn bên ngoài và có thể không chính xác. bab.la không chịu trách nhiệm về những nội dung này. Tìm hiểu thêm tại đây.

Englishto pull the wool over sb.'s eyes
Englishto pull one's leg
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull the plug on sth.
Englishto pull oneself together
Englishto pull over
Englishto pull over
Englishto pull one’s weight
Englishto pull through
Englishto pull your socks up
Englishto pull one's socks up
Englishto pull one's leg
Englishto pull sb's leg
Englishto pull a long face