Kết hợp từ

Tìm kiếm 658.967.420 câu để xem cách kết hợp từ đúng.
Chúng tôi tìm kiếm trong hàng triệu từ ngữ trong từ điển các cụm từ ngữ bab.la và tổng hợp tần suất xuất hiện của chúng để chỉ ra các cách kết hợp từ chính xác. Nhờ vậy, chuyên mục Kết hợp từ có thể giúp bạn cải thiện cách dùng từ, kết hợp từ và cú pháp khi viết bằng ngoại ngữ. Khi tra cứu với Kết hợp từ, bạn sẽ có thể kiểm tra xem liệu cách bạn viết đã chính xác hay chưa, ví dụ như cách kết hợp giới từ chẳng hạn. Ngoài ra, Kết hợp từ còn có thể giúp bạn dạy và học cách hành văn và ngữ pháp cũng như cú pháp.

Ví dụ: Cách tìm kiếm cụm giới từ đúng

Tần suất sử dụng Kết hợp từ
67,3% I am waiting for
18,2% I am waiting to
5,2% I am waiting on