Động từ - chuyên mục chia động từ của bab.la

Chia động từ và tra cứu với chuyên mục của bab.la. Chuyên mục này bao gồm cả các cách chia động từ bất qui tắc.

Những động từ Tây Ban Nha phổ biến
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Điểm: 0 điểm
Số lượt chơi: 10/10
Trình độ: 1/3
Chọn một trong những chữ cái sau đây: